Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
NOVINKY z SDH Čkyně
EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish

                                            

                                                        Čas                                              Předpověď počasí                            Vaše PC
                IP

 


Hasicí přístroje


 

Co je hasicí přístroj ?

 
Hasicí přístroj, nádoba naplněná hasivem a opatřená zařízením, kterým se přístoj uvádí v činnost. Hasivo se samočinně vytlačuje z nádoby trvalým tlakem z vložené patrony či láhve nebo tlakem vyvinutým chem. reakcí. H. p. se dělí na ruční, pojízdné a přívěsné. Ruční h. p. je ručně přenosný, s hmotností náplně asi do 10 kg a dobou činnosti nejvýše 60 s. Pojízdné a přívěsné h. p. mají větší obsah hasicí látky a jsou umístěny na podvozku obv. dvoukolovém. Podle použitého druhu hasiva mohou být převládající ruční h. p. halonové, pěnové, práškové, sněhové, vzduchopěnové a vodní. H. p., zejména ruční, jsou určeny k hašení začínajícího požáru, tj, pro první protipožární zásah, prováděný uživateli objektu. Ruční h. p. se umísťují v blízkosti pravděpodobného vzniku požáru, ale v poloze chráněné před jeho přímými účinky a dobře přístupné též po vzniku požáru. Doporučují se umísťovat v chráněných únikových cestách typu A a v požárních předsíních chráněných únikových cest typu B a C, a to na společném místě s nástěnnými požárními hydranty, s tlačítky el. požární signalizace a dalšími prvky požárního zabezpečení objektu. Tato místa musí být označena a osvětlena svítidly nouzového osvětlení.

Halónový

 
Hasicí přístoj halonový, ruční hasicí přístroj, kde hasivem jsou halogenové uhlovodíky (tetrafluorbromethan, chlorbrommethan). Hasí vytvářením par, které zabraňují přístupu vzduchu k hořící látce. Páry škodí zdraví (mohou způsobit i těžkou otravu), proto se nesmí používat v uzavřených a těžko větratelných místnostech. Když už je nutno jimi hasit, místnost se musí ihned důkladně vyvětrat. Náplň přístrojů je mrazuvzdorná a nevodivá. Výborně hasí hořlavé kapaliny, oleje, tuky, vosky, dehet, karbid a el. zařízení pod napětím, kabely, rozvodny, elektromotory, motorová vozidla. Je vhodný i pro hašení jemných elektrických a elektronických zařízení (telefonní centrály, výpočetní střediska, velíny). Nehodí se k hašení pevných organických látek a pro hašení lehkých kovů (např. hořčíku a jeho slitin s hliníkem).
 

Práškový

 
Hasicí přístroj práškový, ruční hasicí přístroj, v němž je hasivem hasicí prášek na bázi hydrogenuhličitanu sodného nebo fosforečnanů amonných a síranu amonného. Principem hašení požárů pomocí prášků je fyzikálně-chemický účinek. Tento prášek vytváří na žhnoucích plochách glazuru, zabraňuje přístupu vzduchu a při jeho rozkladu vzniká amoniak, který působí antikatalyticky. Protože je vhodný na téměř všechny druhy požárů, označuje se jako prášek univerzální. Dobře hasí el. zařízení pod proudem, hořlavé kapaliny, tuky, textil, papír ve svazcích, knihy, obrazy a tekutý plyn. Nelze ho použít k hašení volně ložených pevných látek, pevných organických látek, hoblovaček, prachu, pilin, které by mohl proud prášku a výtlačného plynu rozvířit, a rozšířit tak požár nebo způsobit výbuch. Rovněž ho nelze použít k hašení lehkých kovů, mechanických zařízení a přístrojů citlivých na prach.

Pěnový

Hasící přístroj pěnový, ruční hasicí přístroj, v němž hasivo vzniká chem. reakcí látek po smísení oddělených náplní. Vodný roztok pěnidla je vytlačován z přístroje do výstřikové hubice, kde dochází k jeho napěnění. Hasební účinek je především dusivý (vrstva pěny zabraňuje přístupu atmosférického kyslíku), druhotný účinek je chladivý. Používá se k hašení pevných látek hořících plamenem nebo žhnoucích (dřevo, uhlí, textil, papír, seno, sláma, plasty, rašelina) a kapalných látek hořících plamenem (benzin, nafta, petroleje, oleje, barvy a laky, ředidla, alkoholy, ethery, aceton, toluen, sirouhlík). Dále hasí i látky, které jsou za běžné teploty tuhé, ale zkapalňují za zvýšené teploty při požáru (tuky, vosky, mazadla, asfalt, pryskyřice). Vzhledem k tomu, že náplň obsahuje vodu, která se při styku s el. proudem stává vodičem a může způsobit vážný úraz i smrt, nesmí se používat k hašení zařízení pod el. napětím. Nehodí se ani k hašení kovů a lehkých kovů (např. hořčíku a jeho slitin s hliníkem).

Sněhový

 
Hasicí přístroj sněhový, ruční hasicí přístroj tvořený vysokotlakovými lahvemi se stlačeným oxidem uhličitým CO2 částečně v kapalném a částečně v plynném stavu. Hlavní hasební efekt je zřeďovací a dusivý. CO2 snižuje obsah atmosférického kyslíku v okolí požáru. Chladicí účinek sněhu CO2 je zanedbatelný vzhledem k nízkému sublimačnímu teplu. Větší význam má sníh proto, že sublimací uvolňovaný plyn doplňuje inertní atmosféru v místě požáru. Dobře hasí elektrická zaříení pod proudem, hořlavé kapaliny, barvy, laky, oleje, tuky, vosky, potraviny a léky. Hasí také hořící plynné látky (methan, propan-butan, svítiplyn, zemní plyn, vodík, acetylen). Nelze ho použít k hašení volně ložených pevných látek, které by mohl proud plynu rozvířit a rozšířit požár nebo způsobit výbuch (prach, sypké organické látky, vláknité materiály, hobliny). Nesmí se používat např. k hašení tuhých žhnoucích látek a na požáry lehkých kovů pro nebezpečí vzniku oxidu uhelnatého CO a nebezpečí výbuchu. Nedoporučuje se ani používat pro hašení jemných elektronických zařízení kvůli možnosti vzniku kyseliny uhličité a korozi zařízení. Při hašení v uzavřených místnostech je nutno mít na zřeteli, že hrozí nebezpečí vysoké koncentrace CO2. Při hašení se přístroj musí držet za rukojeť, v žádném případě se nesmí držet za hadici nebo proudnici, protože hrozí nebezpečí těžkých omrzlin. H. p. s. nesmějí být uloženy v místech převyšující 35 stupňů C, protože by moho dojít k jejich samovolnému vyprázdnění, příp. k výbuchu přístroje.

Vodní

 
Hasicí přístroj vodní, ruční hasicí přístroj, v němž je hasivem voda upravená proti zmrznutí (použití do - 30 stupňů C) a udržovaná pod přetlakem 1,6-2 MPa, po uvolnění vykazuje provozní tlak přibližně 0,8 MPa. Voda má vysoké měrné i výparné teplo, její chladicí efekt je vynikající. Hasí proto především ochlazováním. Druhotný efekt je dusivý, kdy vznikající vodní pára inertizuje okolí (zamezuje přístupu atmosférického kyslíku). Používá se pro hašení pevných látek hořících plamenem, případně žhnoucích (dřevo, uhlí, textil, papír, seno, sláma, plasty, rašelina) kromě kovů. Nehodí se k hašení hořlavých kapalin a plynů nebo tam, kde hrozí velké škody promáčením. Nesmí se použít pro hašení požárů el. zařízení pod napětím a pro hašení lehkých kovů (např. hořčíku a jeho slitin s hliníkem).
hasicí přístroj vzduchopěnový, ruční hasicí přístroj, v němž uvolněný tlakový vzduch vytlačuje pěnotvorný roztok. Přístroj je vhodný k hašení pevných látek (kromě kovů) hořících plamenem nebo žhnoucích (dřevo, uhlí, textil, papír, seno, sláma, plasty, rašelina) a kapalných hořících plamenem (benzin, nafta, petroleje, oleje, barvy a laky, ředidla, alkoholy, ethery, aceton, toluen, sirouhlík). Dále hasí i látky, které jsou za běžné teploty pevné, ale zkapalňují za zvýšené teploty při požáru (tuky, vosky, mazadla, asfalt, pryskyřice). Nesmí se použít na hašení zařízení pod el. napětím.

 

TOPlist